Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

margamara
8828 9227 420
Reposted fromlolfactory lolfactory viaoll oll
2551 95ac 420
Reposted fromdevilhelix devilhelix viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
margamara
4973 093e 420
Reposted fromfungi fungi vialaluna laluna

April 23 2017

margamara
5345 4030
margamara
6491 0c1c
Reposted fromfoina foina viasoulwax soulwax
margamara
(...) Bywa,że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które - wydaje ci się - kiedyś sama powiedziałaś czy usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak ty, widzącego to, co ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym polega wielkie kino. Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— K.Kieślowski, Autobiografia
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaateme ateme
margamara
7318 ed64 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll

April 18 2017

9649 f5bc 420

caragonierartist:

“Luminary”
6 x 6in, acrylic on canvas
Now available on site:

http://caragonier.weebly.com/store/p55/Luminary.html

Reposted fromkimik kimik viablackdrama blackdrama
margamara
6083 071f 420
Reposted fromskrzacik skrzacik vialavie lavie
0776 acd0 420
Reposted fromgatoskyenlaplaya gatoskyenlaplaya vialavie lavie

April 16 2017

margamara
1047 d99f 420
“Boy meets girl – from Outer Space” by Weegee (Arthur Fellig), c. 1955, New York 
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viastonerr stonerr
margamara
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaproof proof
margamara
Reposted fromFlau Flau viaproof proof
margamara

April 11 2017

margamara
4150 2339 420
Reposted frommexicomagico mexicomagico viastonerr stonerr
margamara
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
0503 e3c7 420
Reposted fromsunlight sunlight viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl